วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
สาระการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
สาระการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
การทดลองเรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน (การนำความร้อน)
สรุปการทดลองเรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน (การนำความร้อน)
การพาและการนำความร้อน นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน