วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
การพาและการนำความร้อน นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (ต่อ)
การพาและการนำความร้อน นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (ต่อ)
ความร้อนที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ เป็นความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การถ่ายโอนพลังงานความร้อน 3 รูปแบบคือ การนำ การพา และการแผ่รังสี