วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
สาระการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
สาระการเรียนรู้เรื่อง การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
การทดลองเรื่อง อุณหภูมิกับการถ่ายโอนความร้อน
พลังงานความร้อนจะถ่ายโอนจากน้ำร้อนไปน้ำเย็น จนมีอุณหภูมิเท่ากัน