วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานความร้อน
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนผ่านตัวกลาง - การนำความร้อน
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนผ่านตัวกลาง - การนำความร้อน
การถ่ายโอนพลังงานความร้อนผ่านตัวกลาง - การพาความร้อน, การแผ่รังสี
ภาวะสมดุลความร้อน - สารจะถ่ายโอนพลังงานความร้อนจนกว่าจะมีอุณหภูมิเท่ากัน
พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์แผ่รังสีมายังโลก จะทำให้เกิดปรากฏการ์ณต่างๆ