วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน ผลของพลังงานความร้อน ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
พลังงานความร้อนเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ไปยังอุณหภูมิต่ำกว่า
การทดลองเรื่อง อุณหภูมิกับการหลอมเหลว
น้ำแข็งได้รับพลังงานความร้อนจะหลอมเหลว โดยอุณหภูมิของน้ำจะคงตัว