วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน ผลของพลังงานความร้อน ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงคือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะ, ความจุความร้อนจำเพาะ
การเปลี่ยนสถานะ (จากน้ำแข็งเป็นน้ำ, จากน้ำเป็นน้ำแข็ง)
คำถามเกี่ยวกับ อุณหภูมิกับการหลอมเหลว