วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน ผลของพลังงานความร้อน ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
ความร้อนแฝง (การหลอมเหลว, การกลายเป็นไอ) ความจุความร้อนจำเพาะ
การทดลองเรื่อง อุณหภูมิกับการเดือด
น้ำได้รับความร้อนจนเดือด จะเปลี่ยนสถานะเป็นไอ โดยอุณหภูมิคงตัว