วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน ผลของพลังงานความร้อน ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
ความร้อนแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ความร้อนแฝง และความร้อนสัมผัส
ความร้อนแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ความร้อนแฝง และความร้อนสัมผัส
กระบวนการให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง กลายเป็นน้ำ จนกลายเป็นไอน้ำ
กระบวนการให้ความร้อนแก่น้ำแข็ง กลายเป็นน้ำ จนกลายเป็นไอน้ำ (ต่อ)
โจทย์คำนวณหาค่าพลังงานความร้อน