วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน ผลของพลังงานความร้อน ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ (ต่อ)
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
การทดลองเรื่อง สีผิววัตถุกับการรับพลังงานความร้อน
สรุปผลการทดลอง วัตถุที่ผิวสีเข้มจะดูดและคายความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีอ่อน
การดูดกลืนความร้อนที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำร้อนใต้บาดาล