วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน ผลของพลังงานความร้อน ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ (ต่อ)
การแผ่รังสีความร้อน เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วัตถุดูดกลืนรังสีความร้อน จึงร้อนขึ้น
การแผ่รังสีความร้อน เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า วัตถุดูดกลืนรังสีความร้อน จึงร้อนขึ้น
วัตถุสีดำดูดกลืนแสงทุกสี วัตถุสีขาวสะท้อนแสงหมด วัตถุสีดำจึงมีอุณหภูมิสูงกว่า