วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน ผลของพลังงานความร้อน ต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ (ต่อ)
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ผลของพลังงานความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ
พลังงานความร้อนจะทำให้โมเลกุลของแข็ง มีพลังงานจลน์มากขึ้น
พลังงานความร้อนเปลี่ยนรูปมาจากพลังงานรูปอื่นได้ และความจุความร้อน
พลังงานความร้อนถ่ายโอนระหว่างวัตถุได้ จนมีอุณหภูมิเท่ากัน