วิทยาศาสตร์ ว31101
พลังงาน แบบฝึกหัดท้ายหน่วย
คำถามท้ายบทเรื่อง พลังงานความร้อน (ข้อ 1 - 10)
คำถามท้ายบทเรื่อง พลังงานความร้อน (ข้อ 1 - 10)
เฉลยคำถามท้ายบทเรื่อง พลังงานความร้อน (ข้อ 1 - 10)