คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน
อัตราส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เปรียบเทียบ 2 ปริมาณ
อัตราส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์ที่เปรียบเทียบ 2 ปริมาณ
ตัวอย่าง การเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบ เช่น จำนวนข้าวโพด (ฝัก) ต่อ ราคา (บาท)
ตัวอย่าง การเขียนอัตราส่วน ข้อ 1-7
มาตราส่วน และโจทย์การเขียนอัตราส่วน