คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วนที่เท่ากัน
อัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ และ อัตราส่วนที่เท่ากัน
อัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ และ อัตราส่วนที่เท่ากัน
ตัวอย่างโจทย์ การหาอัตราส่วนเท่ากับ อัตราส่วนที่กำหนดให้ ( ข้อ 1,2)
ตัวอย่างโจทย์ การหาอัตราส่วนเท่ากับ อัตราส่วนที่กำหนดให้ ( ข้อ 3,4)
หลักการคูณ – หารอัตราส่วน และตัวอย่างโจทย์