คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วนที่เท่ากัน
หลักการคูณ – หารอัตราส่วน และตัวอย่างโจทย์ 1-2
หลักการคูณ – หารอัตราส่วน และตัวอย่างโจทย์ 1-2
การตรวจสอบ การเท่ากันของอัตราส่วน โดยใช้วิธีคูณไขว้ ตัวอย่างโจทย์ 1-3
โจทย์ตรวจสอบ การเท่ากันของอัตราส่วน (ข้อ 1-8)
โจทย์ตรวจสอบ การเท่ากันของอัตราส่วน (ข้อ 1-8)