คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ สัดส่วน การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน
สัดส่วนคือ ประโยคที่แสดงการเท่ากันของ 2 อัตราส่วน
สัดส่วนคือ ประโยคที่แสดงการเท่ากันของ 2 อัตราส่วน
ตัวอย่างเรื่อง สัดส่วน (ต.ย. 1, 2, 3)
แบบฝึกหัดเรื่อง สัดส่วน (ข้อ 1 - 9)