คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ สัดส่วน การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน
ตัวอย่าง โจทย์ปัญหาอัตราส่วน
ตัวอย่าง โจทย์ปัญหาอัตราส่วน
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน
ตัวอย่าง การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน (ต.ย. 1 , 2)
ตัวอย่าง การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน (ต.ย. 3, สสวท. ข้อ4)