คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ สัดส่วน การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน และตัวอย่าง
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน และตัวอย่าง
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน โจทย์ สสวท. (ข้อ 4 ,ข้อ 5)
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน โจทย์ สสวท. (ข้อ 9 ,ข้อ 11)