คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ สัดส่วน การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่วน
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน และตัวอย่าง 1
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน และตัวอย่าง 1
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน และตัวอย่าง 2
การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สัดส่วน และตัวอย่าง 3 (โจทย์ สสวท. ข้อ 12)