คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ ร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
ร้อยละหรือเปอร์เซนต์ การเขียนอัตราส่วน ให้อยู่ในรูปร้อยละ (วิธี 1)
ร้อยละหรือเปอร์เซนต์ การเขียนอัตราส่วน ให้อยู่ในรูปร้อยละ (วิธี 1)
การเปลี่ยนอัตราส่วน หรือเศษส่วน เป็นร้อยละ (วิธี 2)
การเขียนร้อยละ ให้อยู่ในรูปอัตราส่วน
แบบฝึกหัด การเปลี่ยนรูประหว่างอัตราส่วน/เศษส่วน และร้อยละ/เปอร์เซนต์