คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ ร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้สัดส่วน (ต.ย. 1)
โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้สัดส่วน (ต.ย. 1)
โจทย์ปัญหาร้อยละ โดยใช้สัดส่วน (ต.ย. 2, 3)
ลองทำดู (ข้อ 1, 2, 3)