คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ ร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
ตัวอย่าง โจทย์คำนวณเกี่ยวกับร้อยละ (ตย.1, ตย.2, ตย.3)
ตัวอย่าง โจทย์คำนวณเกี่ยวกับร้อยละ (ตย.1, ตย.2, ตย.3)
โจทย์ปัญหาคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ (ข้อ 1, 2, 3)
โจทย์ปัญหาคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ (ข้อ 4, 5, 6)
โจทย์ สสวท. คำนวณเกี่ยวกับร้อยละ (ข้อ 1, ข้อ 2)