คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ ร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ และตัวอย่างโจทย์ ( ตย.1)
ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (ตย.2, ตย.3)
โจทย์ สสวท. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (ข้อ 3, ข้อ7)