คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ (ต่อ)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (กำไร - ขาดทุน)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (กำไร - ขาดทุน)
ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (กำไร - ขาดทุน)
ตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ เรื่องการตั้งราคาสินค้า (ทุน, กำไร, ภาษี)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ (ข้อ 9, ข้อ 10)