คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ (ต่อ)
ดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้, ดอกเบี้ยทบต้น)
ดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้, ดอกเบี้ยทบต้น)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ– ดอกเบี้ย (ตย.1)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ– ดอกเบี้ย (ตย.2)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ– ดอกเบี้ย (ตย.3, ตย.4)