คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ (ต่อ)
คำศัพท์เกี่ยวกับ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภาษี เงินได้พึงประเมิน ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน เงินได้สุทธิ
คำศัพท์เกี่ยวกับ การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภาษี เงินได้พึงประเมิน ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน เงินได้สุทธิ
หลักการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตารางอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา