คณิตศาสตร์ ค32101
อัตราส่วนและร้อยละ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ (ต่อ)
การคำนวณภาษี/จากเงินได้สุทธิ
การคำนวณภาษี/จากเงินได้สุทธิ
ตัวอย่าง การคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ (ตย.1,ตย.2)
ตัวอย่าง การคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ (ตย.3)
ตัวอย่าง การคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิ (ตย.4,ตย.5) และแบบฝึกหัด