คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด ความเป็นมาของการวัด
ความเป็นมาของการวัด เช่นระยะทาง , เวลา , ปริมาณอื่นๆ
ความเป็นมาของการวัด เช่นระยะทาง , เวลา , ปริมาณอื่นๆ
เครื่องมือวัดที่เป็นมาตราฐานสากล ได้แก่ ระบบอังกฤษ ระบบเมตริก
การวัดความยาว ในระบบต่างๆ เช่นระบบเมตริก ระบบอังกฤษ มาตราไทย