คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด การวัดความยาว
การเปรียบเทียบหน่วยการวัดความยาวของ ระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก
การเปรียบเทียบหน่วยการวัดความยาวของ ระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก
ตัวอย่าง การเปลี่ยนหน่วยความยาว ( ตย.1, ตย.2)
ตัวอย่าง การเปลี่ยนหน่วยความยาว ( ตย.3, ตย.4)