คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด การวัดความยาว
แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบหน่วยความยาว (บฝ. 1)
แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบหน่วยความยาว (บฝ. 1)
แบบฝึกหัด การเปรียบเทียบหน่วยความยาว (บฝ. 2, บฝ. 3)
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ การเปลี่ยนหน่วยความยาว (ข้อ 1-10)