คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด การวัดพื้นที่ การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่
การวัดพื้นที่
การวัดพื้นที่
หน่วยวัดพื้นที่ระบบต่างๆ เช่น ระบบเมตริก ,ระบบอังกฤษ, พื้นที่มาตราส่วน และการเปรียบเทียบหน่วยพื้นที่
ตัวอย่าง การเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ (ตย.1-5)
แบบฝึกหัด การเปลี่ยนหน่วยพื้นที่ (ข้อ 1-8)