คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด การวัดพื้นที่ การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่
สูตรคำนวณพื้นที่รูปเรขาคณิต เช่น สี่เหลี่ยมมุมฉาก, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยมด้านขนาน, สี่เหลี่ยมคางหมู,สี่เหลี่ยมรูปว่าว, สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
สูตรคำนวณพื้นที่รูปเรขาคณิต เช่น สี่เหลี่ยมมุมฉาก, สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยมด้านขนาน, สี่เหลี่ยมคางหมู,สี่เหลี่ยมรูปว่าว, สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
ตัวอย่าง โจทย์คำนวณพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต (รูป H)
แบบฝึกหัด คำนวณพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต