คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด การวัดพื้นที่ การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่
ตัวอย่าง โจทย์คำนวณเกี่ยวกับพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต (ข้อ 9)
ตัวอย่าง โจทย์คำนวณเกี่ยวกับพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต (ข้อ 9)
ตัวอย่าง โจทย์คำนวณเกี่ยวกับพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต
ตัวอย่าง โจทย์คำนวณเกี่ยวกับพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต (ข้อ 2,ข้อ3,ข้อ5)