คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
เกริ่นนำเรื่อง ปริมาตร นำหนัก ความหนาแน่น
เกริ่นนำเรื่อง ปริมาตร นำหนัก ความหนาแน่น
ความสัมพันธ์ของปริมาตร-น้ำหนัก-ความหนาแน่น และโจทย์การคาดคะเน 5 สถานการณ์
นักเรียนคาดคะเนสถานการณ์ทั้ง 5