คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
หน่วยวัดปริมาตรและน้ำหนักระบบต่างๆ เช่น ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ ระบบประเพณีไทย
หน่วยวัดปริมาตรและน้ำหนักระบบต่างๆ เช่น ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ ระบบประเพณีไทย
ตัวอย่าง การคำนวณปริมาตร (ตย.1,ตย.2)
แบบฝึกหัด การคำนวณปริมาตร-น้ำหนัก (ข้อ2,ข้อ4,ข้อ6)