คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด การวัดเวลา
เกริ่นนำเรื่องเวลา
เกริ่นนำเรื่องเวลา
วิวัฒนาการของการวัดเวลา ระบบปฏิทินเกรกรอเรียน และการกำหนดปีอธิกสุรทิน
ตัวอย่าง โจทย์คำนวณเกี่ยวกับการวัดเวลา (ตย.1,ตย.2)
โจทย์ปัญหาเวลากับชีวิตประจำวัน (ข้อ 1,2,3)