คณิตศาสตร์ ค32101
การวัด การวัดเวลา
โจทย์ปัญหาเรื่อง เวลากับชีวิตประจำวัน (ข้อ 3,ข้อ4)
โจทย์ปัญหาเรื่อง เวลากับชีวิตประจำวัน (ข้อ 3,ข้อ4)
โจทย์ปัญหาเรื่อง เวลากับชีวิตประจำวัน (ข้อ 5,ข้อ6)
แบบฝึกหัด การคาดคะเนเวลา (บฝ. 1-6)