คณิตศาสตร์ ค32101
แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
แบบฝึกหัด การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม (ข้อ 1-6)
ตัวอย่าง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม (ตย.2)