คณิตศาสตร์ ค32101
แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
โจทย์เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม (การส่งออกผลไม้)
โจทย์เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม (การส่งออกผลไม้)
โจทย์เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม (การส่งออกอาหารของโลก)
โจทย์เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม (แร่ธาตุต่างๆในแร่กาย และมูลค่าสินค้าส่งออกของไทย)