คณิตศาสตร์ ค32101
แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
ตย.การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม (ความสัมพันธ์ผู้ทำประกันชีวิต กับตัวแทนประกันชีวิต)
ตย.การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม (ความสัมพันธ์ผู้ทำประกันชีวิต กับตัวแทนประกันชีวิต)
ตย.การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม ( ความคิดเห็นต่อ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน)
ตย.การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม ( มุลค่าการส่งออกกุ้งของไทย)
ตย.การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม (รายจ่ายของนายรักษ์ศักดิ์ )