คณิตศาสตร์ ค32101
แผนภูมิรูปวงกลม การอ่าน - เขียน แผนภูมิรูปวงกลม
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนที่ออกกลางคัน (ข้อ 1-4)
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนที่ออกกลางคัน (ข้อ 1-4)
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนที่ออกกลางคัน (ข้อ 5-8)
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ของนักเรียนที่ออกกลางคัน (ข้อ 9-10)
โจทย์การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม (ประเภทเพลงที่คนขับรถชอบ )