คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต
นิยามการแปลงทางเรขาคณิต
นิยามการแปลงทางเรขาคณิต
รูปแบบการแปลง และตัวอย่างการแปลง ได้แก่ การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน
การแปลงทางเรขาคณิต แบบการเลื่อนขนาน และตัวอย่าง