คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน
การเลื่อนขนาน และสมบัติการเลื่อนขนาน
การเลื่อนขนาน และสมบัติการเลื่อนขนาน
การหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน
ตย.การหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน (ตย.1)
ตย.การหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนาน (ตย.3)