คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน
การเลื่อนขนาน จะบอกระยะทางและทิศทาง โดยใช้เวกเตอร์
การเลื่อนขนาน จะบอกระยะทางและทิศทาง โดยใช้เวกเตอร์
ตย.การหารูปที่ได้จากการเลื่อนขนาน, การหาเวกเตอร์การเลื่อนขนาน
การวิเคราะห์รูปที่ได้ จากการแปลงแบบเลื่ิอนขนาน