คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน
ตย. การนำสมบัติการเลื่อนขนาน ไปใช้ประโยชน์ (ตย.1)
ตย. การนำสมบัติการเลื่อนขนาน ไปใช้ประโยชน์ (ตย.1)
แบบฝึกหัด การนำสมบัติการเลื่อนขนาน ไปใช้ประโยชน์ ( ข้อ1)
แบบฝึกหัด การนำสมบัติการเลื่อนขนาน ไปใช้ประโยชน์ ( ข้อ2)