คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การสะท้อน
การสะท้อนของภาพต่างๆ
การสะท้อนของภาพต่างๆ
การสะท้อนของรูปทรงเรขาคณิต
แบบฝึกหัด การสะท้อนของภาพด้วยเส้นสะท้อน