คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การสะท้อน
การสะท้อนของรูปทรงเรขาคณิต และสมบัติการสะท้อน
การสะท้อนของรูปทรงเรขาคณิต และสมบัติการสะท้อน
ตัวอย่าง การหาภาพที่เกิดจากการสะท้อน โดยเส้นสะท้อน (ตย.1,2,3)
ตัวอย่าง การหาภาพที่เกิดจากการสะท้อน โดยเส้นสะท้อน (ตย.4)
การหาภาพสะท้อน ที่มีเส้นสะท้อนขนาน/ไม่ขนาน แกน x หรือ แกน y