คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การสะท้อน
การหาภาพที่ได้จากการสะท้อน กรณีเส้นสะท้อนขนาน แกน x หรือ แกน y
การหาภาพที่ได้จากการสะท้อน กรณีเส้นสะท้อนขนาน แกน x หรือ แกน y
การหาภาพที่ได้จากการสะท้อน กรณีเส้นสะท้อนไม่ขนาน แกน x และไม่ขนานแกน y
โจทย์การหาภาพที่ได้จากการสะท้อน
การหาเส้นสะท้อนจากรูปต้นแบบ และภาพที่ได้จากการสะท้อน