คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน
ภาพของรูปทรงเรขาคณิต ที่ได้จากการหมุน
ภาพของรูปทรงเรขาคณิต ที่ได้จากการหมุน
การหมุนของรูปทรงเรขาคณิต
สมบัติของการหมุน และตัวอย่างการหาภาพที่ได้จากการหมุน
แบบฝึกหัด การหาพิกัดของภาพที่ได้จากการหมุน