คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน
การหมุน สมบัติการหมุน ตย.การหาพิกัดของภาพที่ได้จากการหมุน
การหมุน สมบัติการหมุน ตย.การหาพิกัดของภาพที่ได้จากการหมุน
แบบฝึกหัด การหาภาพที่ได้จากการหมุน (ข้อ 4)
แบบฝึกหัด การหาภาพที่ได้จากการหมุน (ข้อ 5)
แบบฝึกหัด การหาภาพที่ได้จากการหมุน (ข้อ 6)